درباره گروه گرافیک نایریکا

گروه گرافیک نایریکا با هدف ارائه خدمات جامع و ساختار یافته گرافیک شکل گرفته است. با توجه به عدم وجود منابع ساختار یافته، جامع و عموما رایگان در حوزه گرافیک، تصمیم به ارائه طرح ها، آموزش ها و خدمات مورد نیاز این حوزه نموده است. امید است با همراهی شما عزیزان به این مهم دست یابیم